Audiovizuálne dokumenty

Cieľom aktivity Tvorba audiovizuálnych dokumentov je vytvorenie série krátkych videí zameraných na problematiku merania parametrov prírodného prostredia ovplyvňujúcich zadržiavanie vody v pôde, na jej vysušovanie, simuláciu dažďa, kvality vegetačného krytu, pôdneho druhu a podobne.

Audiovizuálne dokumenty budú zverejnené na tejto web stránke. Budú tak prístupné každému. Účelom je priniesť aspoň vo forme videoukážky praktické spôsoby monitoringu zložiek životného prostredia a predstavenie dopadov zmien klímy. Týmto spôsobom získajú základný prehľad daných tém aj ľudia, ktorí sa priamo nezúčastnia na iných aktivitách. Forma audiovizuálneho dokumentu – videoukážky bola zvolená po zvážení trendu menšieho čítania verejnosti na úkor sledovania videí.