Exkurzie

V rámci aktivity Exkurzie pripravujeme 6 samostatných exkurzií na miesta dotknuté zmenou životného prostredia. Cieľom je uskutočniť praktickú environmentálnu výchovu v teréne, t. j. na území miest a inštitúcií, ktoré svojou dennou agendou riešia práve problematiku povodní a klimatických zmien. Cieľovou skupinou tejto informačnej aktivity budú najmä študenti vysokých škôl.

Pripravujeme nasledovné exkurzie:

  • E1. Jednodňová exkurzia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) v Bratislave je naplánovaná ako informačná aktivita, ktorej prínosom bude objasnenie teoretických znalostí i praktickej ukážky v rámci témy zvyšovania extrémnosti zrážok a povodní na území Slovenskej republiky.
  • E2. Jednodňová exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v čiastkovom povodí Váhu priamo v teréne, a to konkrétne na území mesta Piešťany a na miestach ako je vodná nádrž Sĺňava, kde sa študenti oboznámia so zabezpečením protipovodňovej ochrany na tejto vodnej nádrži.
  • E3. Jednodňová exkurzia v lokalite Kolíňany. Táto informačná aktivita bude svojim obsahom obohacovať teoretické poznatky o riešenom probléme prostredníctvom praktických ukážok v teréne. Obsahom exkurzie bude pozorovanie dôsledkov prívalových dažďov na poľnohospodársky využívanej pôde s dôrazom na eróziu pôdy, zanášanie vodných nádrží, znečistenie vodných tokov ako aj na proaktívne opatrenia na zníženia týchto rizík.
  • E4. Exkurzia č. 4 bude zameraná na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava. Jej obsahom bude prezentácia a oboznámenie sa s realizovanými protipovodňovými opatreniami v rámci mesta Bratislava a v rámci vybudovaného poldra v obci Modra.
  • E5. Exkurzia v terénne v oblasti Važskej kaskády bude 2-dňová a bude sa zameriavať na stabilizáciu zosuvov a strže v Haluziciach, na ochranu pred účinkami sucha formou závlah, pozorovanie občasného toku v krajine.
  • E6. Jednodňová exkurzia v spoločnosti PLANTEX s.r.o. bude zameraná na praktické ukážky i na teoretickú rovinu témy možných rizík a následkov meteorologických extrémov ako sú horúčavy, prívalové dažde na vegetáciu. Tématika tejto informačnej aktivity bude riešiť i adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, význam závlahových systémov, ochranu pred prívalovými dažďami a protimrazovú ochranu.