Konferencia

Cieľom aktivity Konferencia bude výmena informácií o nových trendoch a prístupoch v riešenej problematike environmentálneho vzdelávania ako i v problematike ochrany životného prostredia, znižovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy a protipovodňových opatrení.

Cieľovou skupinou konferencie je odborná verejnosť (stredoškolskí i vysokoškolskí pedagógovia, verejná správa, odborníci v riešenej problematike), ktorá sa bude môcť počas tejto aktivity oboznámiť s doposiaľ dosiahnutými výsledkami projektu. Účastníkom konferencie budú počas vytýčených prednášaných panelov priblížené nové postupy v environmentálnom vzdelávaní stredoškolákov a vysokoškolákov, nové adaptačné opatrenia na negatívne dopady klimatickej zmeny a celkové novodobé trendy v ochrane životného prostredia.

Konferencia bude zameraná na informácie, vedomosti, postrehy a výskumy na zníženie rizika povodní a na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Program konferencie bude rozdelený do viacerých sekcií a panelov, ktoré dovolia účastníkom vymeniť si informácie a vedomosti z oblasti ochrany prírody. Hlavným programom bude prezentácie vedeckých a odborných informácií o nových trendoch v danej oblasti.