Brožúry

Pre účely jednotlivých informačných aktivít budú spracované brožúry. Súbor desiatich brožúr poskytne ucelený kompaktný pohľad na vybrané témy súvisiace s projektom. Brožúry budú vydané v listinnej tlačenej forme ale budú dostupné aj online na tejto web stránke.

  • B1. Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou zmenou klímy. Bude obsahovať základné informácie o súčasnom stave najčastejšie sa vyskytujúcich prírodných katastrof (povodne,veterné smršte, prírodné požiare, svahové zosuvy, lavíny).
  • B2. Historické povodňové značky na Slovensku. Obsahom brožúry budú základné informácie o histórii povodní na Slovensku.
  • B3. Povodne a ochrana pred nimi.
  • B4. Voda v krajine. Obsahom brožúry bude bilancia a kolobeh vody, zdroje vody, funkcie a najčastejšie príčiny znečistenia vodných zdrojov.
  • B5. Erózia pôdy, dôsledky na krajinu a protierózna ochrana - brožúra so základnými informáciami o eróznych faktoroch, prejavoch a dôsledkoch erózie pôdy.
  • B6. Sucho. Brožúra niesť základné informácie o suchu, ako aj jeho prejavoch a predchádzaní.
  • B7. Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny. Obsahom brožúry bude problematika adaptačných opatrení na extrémne klimatické javy ako sú extrémne teploty, či jarné mrazy.
  • B8. Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy.
  • B9. Vodné toky v 21. storočí. Brožúra poskytne krátky exkurz do histórie úprav vodných rokov a vysvetlí dôvody a podstatu zmien v pohľade na funkciu vodných tokov v krajine a v otázke protipovodňovej ochrany.
  • B10. Horúčavy. Táto brožúra sa bude zaoberať problematikou horúčav, ich historickým vývojom, prognózou do budúcnosti, a ich vplyvov na ľudské životy.