Historické povodne

Aktivita Historické povodňové značky na Slovensku má poukázať na historické povodňové situácie na Slovensku. Táto aktivita bude realizovaná formou verejných prezentácií a prezentačných bannerov spojených s odborným výkladom. Upozorní na opakujúci sa výskyt tohto fenoménu a rozoberie jeho nárast a frekvenciu z pohľadu dopadov klimatických zmien a vykonaných protipovodňových opatrení.

Účastníci si prezrú zachované znaky povodní ako sú napríklad kulminačné hladiny na zachovaných budovách, zmienky v archívnych dokumentoch a pod. Prínosom prezentácií je hlbšia analýza príčin, dopadov a riešení tohto fenoménu.