Prednášky

Aktivita Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien pozostáva z 15 prednášok v rámci rôznych tém. Cieľovou skupinou tejto aktivity je skupina vysokoškolských študentov, ktorí sú študentmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako univerzity, ktorá má najbližšie k výučbe tém životného prostredia. Súbor prednášok umožní venovať sa každej oblasti dopadu klimatických zmien osobitne a hlbšie rozobrať ich príčiny a dôsledky.

Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien bude rozoberať nasledovné témy:

 1. Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky
 2. Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia
 3. Extrémne zrážky a klimatická zmena
 4. Povodňový varovný a predpovedný systém
 5. Zosuvy: príčiny zosuvov, spôsoby predchádzania a sanácie zosuvov v krajine
 6. Zosuvy: aktuálne trendy v sanácii zosuvov ako jedného z dôsledkov povodní
 7. Integrovaný manažment povodia
 8. Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam
 9. Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
 10. Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy
 11. Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej zmeny klímy
 12. Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy
 13. Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území
 14. Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania
 15. Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien